Skip to content Skip to footer

Antisemitische uitspraken op de Facebook pagina van Le Soir


In het kader van een discussie m.b.t. de aanslag in Toulouse gaf een zekere Pierre Van den Dooren het volgende commentaar :


 


 « Tuer des enfants juifs: comment cela est-il possible ? » C’est vraiment très simple, vous prenez un fusil, vous le braquez vers la tête de l’enfant et vous appuyez sur la gachette. ça fait des années qu’on le fait en Israel avec les enfants arabes et personne ne se demande comment c’est possible… pourtant, c’est exactement pareil qu’avec les juifs ; sauf qu’avec les juifs, ça fait plus de bruit. » (« Joodse kinderen doden: hoe is het mogelijk? Het is eigenlijk heel simpel, je neemt een geweer, je richt het hoofd van het kind en je drukt op de haan. Het wordt sinds jaren gedaan in Israel met de Arabische kinderen en niemand vraagt zich af hoe het mogelijk is…toch is het precies hetzelfde als met de joden; behalve dat het met de joden veel meer drukte maakt »).


« Même Sarkozy, le lècheur de cul de juif à la langue la plus sale du monde, admet qu’on ne peut pas tuer des enfants quelle que soit leur race, il n’y a que des dégénéres dans votre genre pour fairre une différence. » Zelfs Sarkozy, ass licker der joden met de vuilste tong ter wereld,geeft toe dat men geen kinderen mag doden ongeacht hun ras, het zijn enkel de gedegenereerden van uw aard om een verschil te maken »).


« Dans ce cas précis, ce n’est pas une question de haine mais bel et bien d’une série d’assassinat organisés dans le but d’une récupération politique. ça fait des années qu’Israël essaie de faire peur aux juifs d’Europe pour qu’ils émigrent en Israël et servent de chair à terroristes dans leur programme d’épuration ethnique, quitte à organiser de faux attentats (Faux attentat du RER et Rabin autopoignardé pour ne citer que les plus connus), un état capable de faire écraser les pacifistes au bulldozer est tout à fait capable d’assassiner les enfants de son propre peuple dans son “intérêt supérieur”. »  (« In dit bijzondere geval, is er geen sprake van haat maar daadwerkelijk een serie moorden georganiseerd met als doel politieke recuperatie. Het is sinds jaren dat Israel probeert de joden van Europa bang te maken opdat zij naar Israel zouden emigreren om als terroristenvoer te dienen in hun etnische zuiveringsprogramma, zelfs door valse aanslagen te organiseren( valse aanslag op de RER en Rabin zelf doodgestoken om enkel maar de bekendste te aan te halen) een Staat die in staat is pacifisten met bulldozers te verpletteren is zeker in staat de kinderen van zijn eigen volk te vermoorden in zijn eigen hoger belang »).


 


Deze melding werd doorgestuurd naar het Centrum voor gelijkheid van Kansen.


Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now