Skip to content Skip to footer

Blog en antisemitisch en negationistisch blad op Facebook

Enkele personen zijn bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen gaan klagen over de genaamde Armin Cengic, blogger en actief op Facebook, voor antisemitische en negationistische geschriften (op zijn blog, op Facebook, en via ketting e-mails) :


« Enfin, ils, les juifs, sont responsables de mauvais santé physique chez les hommes actuellement car, d’un côté, sont eux les détenteurs des grand entreprises pharmaceutiques qui empoisonnent, – pour l’aride gagne et sans aucun souci -, avec des milliers de produits chimiques (emballé comme ‘’médicaments’’, vaccins, ou …), tous les peuples de monde ; et, d’un autre côté, sont eux, les juifs, qui sont dirigeant de grands entreprises d’industrie alimentaire qui produisent l’alimentation pour les masses, l’alimentation très riche en additives cancérogènes (colorants, conservant, aromes…), et, de plus, les produits pleins de herbicides, pesticides et autres poisons qui consommateurs avalent ensemble avec la nourriture, risquant l’ulcère, cancer, ou lock-out de system cardiovasculaire… Même si la liste de leurs méfaits et très long (comme la ‘’Schindler List’’ ; ), ici, maintenaient, je vais m’arrêter un peu… Car, aujourd’hui, – et vu que nous nous sommes arrêté juste au moment ou nous avons touché l’empoisonnement des gens par l’industrie alimentaire -, j’ai l’intention de décrire et de dévoiler un juif, dirigeant de ‘’DANONE’’, et un authentique représentant de sa race d’empoisonneurs et sangsues… ».


 


Eigenlijk, zijn zij, de joden verantwoordelijk voor de slechte gezondheid van de mensen nu, want, langs een kant zijn zij eigenaars van de grote farmaceutische ondernemingen die alle volken van de wereld vergiftigen, -zuiver voor de winst en zonder enige zorg- met duizenden chemische producten( verpakt als “geneesmiddelen”, inentingen, of…) en langs de andere kant, zijn zij het, de joden, die beheerders zijn van de grote voedingsondernemingen die voeding voor de massa’s voortbrengen, voeding rijk aan kankerverwekkende additieven (kleurstoffen, conserveringsmiddelen, aroma’s) en, daarbij, producten vol herbiciden, pesticiden en andere vergiffen die de gebruikers samen met het voedsel slikken, en gevaar lopen op kanker, maagzweer, of lock-out van het cardiovasculair systeem…. Hoewel de lijst van hun misdaden heel lang is (zoals “Shindler’s List”) ga ik hier even stoppen… Want vandaag, -en aangezien wij juist gestopt zijn op het ogenblik dat wij het hadden over de vergiftiging van de mensen door de voedingsindustrie- heb ik het voornemen een jood te onthullen en te beschrijven, beheerder van “Danone”, en een authentieke vertegenwoordiger van zijn ras van giftmengers en bloedzuigers… »)


 


Het Centrum heeft klacht ingediend bij het Parket.


 


http://arminc.blogger.ba/


http://www.facebook.com/profile.php?id=100001236096800

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now