Skip to content Skip to footer

Oproep tot de vernietiging van Israel door de vereniging van arabisch-europese studenten

Op de Facebook-pagina van de vereniging van arabisch-europese studenten roept deze in Brussel gevestigde organisatie op, tot het vernietigen van de Staat Israel.


 


De beginselverklaring van deze organisatie luidt als volgt:


          « het arabisme van Palestina overwegen en verdedigen, en moeten strijden met het Palestijnse volk om Palestina te bevrijden van de rivier tot aan de zee. Bijgevolg blijft de zionistische entiteit “Israel” een koloniale bezetter die geen recht tot bestaan heeft op geen enkele fractie van de Arabische grond. » (« Considérer et défendre l’arabité de la Palestine et devoir lutter avec le peuple palestinien afin de libérer la Palestine de la rivière jusqu’à la mer. Par conséquent, l’entité sioniste “Israël” reste un occupant colonial qui n’a pas le droit d’exister sur aucune fraction du sol arabe. En outre, nous considérons la lutte armée et les opérations martyres comme la stratégie unique afin de libérer la Palestine. »)


          « Streven tot de bevrijding van alle grondgebieden, economieën, en Arabische maatschappijen, wat inhoud het vechten tegen alle mechanismen van kolonialisme, imperialisme en zionisme. » (« Aspirer à la libération de toutes les territoires, les économies et les sociétés arabes ce qui implique lutter contre tous les mécanismes de colonialisme, d’impérialisme et du sionisme. »)


          « Vechten tegen alle intriges die tot doel hebben het normaliseren van de relaties met de zionistische vijand en alle andere bronnen van imperialisme. » («  Lutter contre toutes les intrigues qui visent à normaliser les rapports avec l’ennemi sioniste et toutes les autres sources d’impérialisme. »)


 


Het doelwit : het bestaan zelf van de Staat Israel als joodse Staat. Geoormerkt: de Zionisten, en meer bepaald de Joden.


 


Deze aankondiging werd aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen doorgegeven die hier een aanmoediging tot geweld en moord ziet.


 


http://www.facebook.com/group.php?gid=176242864988

Best Choice for Creatives

This Pop-up Is Included in the Theme

Purchase Now